خوانش

نشریه الکترونیک سینمای مستند ایران

چهارمین شماره نشریه الکترونیکی خوانش منتشر شد

نشریه الکترونیکی خوانش در چهارمین شماره خود به بررسی مستند در «بانو» ساخته محمد حبیبی منصور پرداخته و مصاحبه اختصاصی…

سومین شماره نشریه الکترونیکی خوانش منتشر شد

نشریه الکترونیکی خوانش در سومین شماره خود به بررسی مستند در جستجوی فریده ساخته کوروش عطایی و آزاده موسوی پرداخته…

دومین شماره نشریه الکترونیکی خوانش منتشر شد

نشریه الکترونیکی خوانش در دومین شماره خود به بررسی مستند متولد اورشلیم ساخته حسین شمقدری پرداخته و مصاحبه اختصاصی را…

شماره نخست نشریه الکترونیکی خوانش منتشر شد

نشریه الکترونیکی خوانش در شماره نخست خود به بررسی مستند ترور سرچشمه ساخته محمدحسین مهدویان پرداخته و مصاحبه اختصاصی را…
بستن