خوانش

نشریه الکترونیک سینمای مستند ایران

هفتمین شماره نشریه الکترونیکی خوانش منتشر شد

هفتمین شماره نشریه الکترونیکی خوانش ویژه سیزدهمین جشنواره بین المللی سینماحقیقت به همراه نقدی بر مستند های قرقبان، جمیله،خانم و…

ششمین شماره نشریه الکترونیکی خوانش منتشر شد

ششمین شماره نشریه الکترونیکی خوانش ویژه سیزدهمین جشنواره بین المللی سینماحقیقت به همراه نقدی بر مستند های زمستان است، تارهای…

پنجمین شماره نشریه الکترونیکی خوانش منتشر شد

پنجمین شماره نشریه الکترونیکی خوانش ویژه سیزدهمین جشنواره بین المللی سینماحقیقت به همراه نقدی بر مستند های آدور، قیچی،خانه سنگی،…

چهارمین شماره نشریه الکترونیکی خوانش منتشر شد

نشریه الکترونیکی خوانش در چهارمین شماره خود به بررسی مستند در «بانو» ساخته محمد حبیبی منصور پرداخته و مصاحبه اختصاصی…

سومین شماره نشریه الکترونیکی خوانش منتشر شد

نشریه الکترونیکی خوانش در سومین شماره خود به بررسی مستند در جستجوی فریده ساخته کوروش عطایی و آزاده موسوی پرداخته…

دومین شماره نشریه الکترونیکی خوانش منتشر شد

نشریه الکترونیکی خوانش در دومین شماره خود به بررسی مستند متولد اورشلیم ساخته حسین شمقدری پرداخته و مصاحبه اختصاصی را…

شماره نخست نشریه الکترونیکی خوانش منتشر شد

نشریه الکترونیکی خوانش در شماره نخست خود به بررسی مستند ترور سرچشمه ساخته محمدحسین مهدویان پرداخته و مصاحبه اختصاصی را…
بستن